Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

VOP

VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

FORSTER archívna a dopravná technika s.r.o. 
IČO: 44 046 804 
(ďalej len „Spoločnosť“) 


1. Všeobecné ustanovenia: 
Predmetom týchto Všeobecných predajných a dodacích podmienok (ďalej len „Podmienky“) je úprava podmienok, za ktorých Spoločnosť uskutočňuje predaj tovaru. Pre všetok tovar Spoločnosti a úkony s ním súvisiace sú rozhodujúce tieto Podmienky, ktoré tvoria súčasť každej zmluvy resp. písomného potvrdenia objednávky. Zmeny a doplnenia ako aj odlišné znenie Podmienok platia len v prípade písomného súhlasu Spoločnosti. 

2. Zmluvný vzťah: 
Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a kupujúcim vzniká buď na základe zmluvy podpísanej Spoločnosťou a kupujúcim alebo na základe objednávky kupujúceho a následného písomného potvrdenia tejto objednávky Spoločnosťou. 

3. Predbežný rozpočet nákladov:
Spoločnosť vyhotoví na základe žiadosti predbežný rozpočet nákladov za tovar a úkony s nim súvisiace, ktorý je však bez uzatvorenia zmluvy, resp. bez riadnej objednávky a jej písomného potvrdenia nezáväzný a bez záruky.

4. Cena a platobné podmienky:
Cena za tovar a úkony s nim súvisiace tak ako dohodnutá v zmluve, resp. tak ako uvedená v objednávke a v jej písomnom potvrdení je záväzná tak pre Spoločnosť ako aj pre kupujúceho.       

Pri omeškaní platby za tovar a úkony s nim súvisiace je Spoločnosť oprávnená uplatniť si úroky z omeškania a to vo výške o 5 % vyššej ako je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska. 

5. Dodacie podmienky a lehoty:
Pri celkovej cene za tovar a úkony s nim súvisiace nižšej ako 72,- EUR sa k cene pripočíta balné a prepravné.

Dodacia lehota začína plynúť až po oboznámení Spoločnosti so všetkými skutočnosťami potrebnými pre riadne dodanie tovaru a úkonov s nim súvisiacich kupujúcemu.

Prípady vyššej moci u Spoločnosti sú dôvodom k tomu, aby Spoločnosť jednostranne podľa vlastného uváženia primerane upravila dodaciu lehotu. Spoločnosť je povinná dať na vedomie novú dodaciu lehotu kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Kupujúci je naďalej povinný prevziať tovar kedykoľvek a to i v prípade oneskoreného dodania tovaru Spoločnosťou.

6. Zodpovednosť za vady:
Spoločnosť v zmysle platných právnych predpisov zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim.

Kupujúci, ktorý nie je konečným spotrebiteľom je povinný písomne uplatniť vady do 14 dní od prevzatia tovaru. Uplynutím tejto záručnej doby zodpovednosť Spoločnosti za vady zaniká.

Pokiaľ nie je inak dohodnuté je záručná doba 24 mesiacov pre kupujúceho - spotrebiteľa. Uplynutím tejto záručnej doby zodpovednosť Spoločnosti za vady zaniká. 

Spoločnosť nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na tovare alebo jeho časti, ktoré boli kupujúcim upravené alebo inak pozmenené.

Podmienkou pre bezplatné odstránenie vád tovaru v záručnej dobe je používanie tovaru podľa príslušného návodu a použitie značkových náhradných dielov. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené chybným uvedením do prevádzky, neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom.

Podmienkou pre úspešnú reklamáciu zistených vád tovaru zo strany kupujúceho je bezodkladné písomné oznámenie vád Spoločnosti.

Kupujúci je povinný uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady u Spoločnosti. Ak nechá kupujúci opraviť tovar v záručnej lehote u iného subjektu než u Spoločnosti, potom nemá kupujúci voči Spoločnosti žiadny nárok na náhradu vzniknutých nákladov. V prípade opráv alebo iných zásahov do tovaru v priebehu záručnej lehoty inou osobou než Spoločnosťou, stráca kupujúci práva z poskytnutej záruky.

Ďalšie nároky, napr. nároky na náhradu nepriamych a následných škôd sú zo zodpovednosti za vady tovaru vylúčené. 

7. Výhrada vlastníctva:
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru najskôr úplným zaplatením kúpnej ceny a pri platbe vopred v okamžiku, keď mu bol tovar odovzdaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).

8. Platobná neschopnosť: 
V prípade ak Spoločnosť zistí u kupujúceho výrazné zhoršenie majetkových pomerov je oprávnená pred uskutočnením ďalších dodávok tovaru požadovať od kupujúceho poskytnutie vhodných záruk. 

9. Náhrada škody:
Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená nesprávnym používaním tovaru.

Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená tovarom v zmysle platných právnych predpisov.

10. Miesto plnenia a použiteľné právo:
Miestom plnenia je Bratislava. Platobným miestom Spoločnosti je jej bankový účet. Pre účely doručovania a komunikácie medzi Spoločnosťou a kupujúcim sú dohodnuté ich adresy. Kupujúci je povinný oznámiť Spoločnosti všetky zmeny týkajúce sa predovšetkým zmien obchodného mena, sídla, právnej formy, popr. ďalších skutočností ktoré by mohli mať vplyv na splnenie záväzkov Spoločnosti. Pre vzťahy riadiace sa týmito Podmienkami platí výhradne Slovenské právo.

Ak sa stane akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatným, nie je tým dotknutá platnosť ostatných Podmienok. Miesto neplatných ustanovení sa vzťah bude riadiť ustanovením, ktoré je obsahovo najbližšie neplatným ustanoveniam.

spät nahor