Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

Kódex správania

KÓDEX ETICKÉHO SPRÁVANIA PODNIKATEĽSKEJ SKUPINY FORSTER

Preambula

Všetky zamestnankyne a všetci zamestnanci, ako aj vedenie podnikateľskej skupiny Forster sú viazaní pravidlami tohto kódexu správania. Predstavuje hodnoty, zásady a spôsoby konania, ktoré charakterizujú podnikateľské správanie  v podnikateľskej skupine Forster. Cieľom vedenia spoločnosti je dodržiavanie etických noriem a vytváranie pracovného prostredia, ktoré podporuje integritu, rešpekt a férové správanie. Prísna a zásadová obchodná politika v súlade so zákonmi slúži dlhodobým záujmom spoločnosti. 
Tento kódex správania bol schválený vedením podnikateľskej skupiny Forster. 

Dodržiavanie zákonov a iných predpisov v tuzemsku aj v zahraničí

Pri všetkých obchodných rozhodnutiach a konaniach sa podnikateľská skupina Forster snaží dodržiavať zákony a iné príslušné ustanovenia platné v tuzemsku aj v zahraničí. Integrita a úprimnosť podporujú spravodlivú hospodársku súťaž, a to aj vo vzťahu k našim zákazníkom a dodávateľom. 

Dodržiavanie ľudských práv

Zaväzujeme sa k dodržiavaniu ľudských práv.
Najdôležitejšie ľudské práva sú:

 • Sloboda združovania: Právo zakladať odbory
 • Zákaz diskriminácie v zamestnaní a pri výkone povolania
 • Právo na rovnosť pri odmeňovaní a spravodlivú mzdu
 • Ochrana súkromia jednotlivca
 • Právo na život, slobodu, bezpečnosť a zdravie
 • Právo na kolektívne vyjednávanie
 • Zákaz detskej práce
 • Právo na vypočutie a spravodlivý súdny proces
 • Sloboda názoru a informácií
 • Právo na vzdelanie
 • Právo na odpočinok, voľný čas a obmedzenie pracovného času
 • Zákaz otroctva a nútenej práce
 • Právo na sociálne zabezpečenie
 • Právo na čistú vodu a dostatočnú stravu
 • Sloboda vyznania
 • Vlastnícke právo, ochrana práv na využívanie pôdy
 • Ochrana práv domorodých spoločenstiev

Záväzok vedenia spoločnosti

Podnikateľská skupina Forster považuje za svoju povinnosť konať ekonomicky, sociálne a environmentálne. Preto sa usiluje o to, aby svoje podnikanie vykonávala kvalifikovane a eticky a na všetkých trhoch, na ktorých pôsobí,  chránila spravodlivú hospodársku súťaž dodržiavaním platných zákonov týkajúcich sa zákazu kartelov, hospodárskej súťaže a obmedzenia hospodárskej súťaže. Je potrebné zabrániť neférovým výhodám voči zákazníkom, dodávateľom alebo konkurentom.

Konflikty záujmov 

Vedenie spoločnosti očakáva, že jej zamestnanci budú voči spoločnosti lojálni.
Všetci zamestnanci sa musia vyhnúť situáciám, v ktorých by ich osobné alebo finančné záujmy dostali do rozporu so záujmami podnikateľskej skupiny Forster. Preto je zakázané najmä podieľať sa na činnosti konkurentov, dodávateľov alebo zákazníkov alebo uzatvárať s nimi obchodné vzťahy v súkromnom prostredí, pokiaľ to môže viesť ku konfliktu záujmov. Konfliktné situácie nesmú negatívne ovplyvniť záujmy podnikateľskej skupiny Forster. K takýmto konfliktom záujmov môže dochádzať v mnohých situáciách: žiadny zamestnanec tak nesmie prijímať výhody – v akejkoľvek podobe, v prípade ktorých možno odôvodnene predpokladať, že by mohli ovplyvňovať obchodné rozhodnutia alebo transakcie podnikateľskej skupiny Forster. Pozvánky nesmú prekročiť hranice obvyklej obchodnej pohostinnosti. Zamestnanci by na základe svojej pozície nemali osobne získavať priame a/alebo nepriame výhody vďaka prístupu k dôverným informáciám. Všetci zamestnanci sú povinní čo najviac podporovať legitímne záujmy podnikateľskej skupiny Forster. Je nutné zabrániť akejkoľvek konkurenčnej situácii so spoločnosťou.
Akýkoľvek skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov sa musí nahlásiť priamemu nadriadenému a prediskutovať s priamym nadriadeným.

Zákaz korupcie

Podnikateľská skupina Forster je proti všetkým formám korupcie a úplatkárstva. Korupcia poškodzuje hospodársku súťaž a podkopáva férovú hospodársku súťaž.
Korupcia je zneužitie zverenej moci za účelom získania súkromných výhod. Také spôsoby konania, pri ktorých sa obchoduje s nečestnými prostriedkami, sa nebudú tolerovať. Zamestnanci, ktorí nedodržiavajú tento zákaz, môžu očakávať prísne disciplinárne a/alebo občianskoprávne alebo trestnoprávne opatrenia.
Žiadanie, prijímanie, prísľub alebo ponuka, resp. sľubovanie alebo poskytnutie výhody za zámerné konanie, ktoré je v rozpore s povinnosťami alebo opomenutie právneho úkonu zamestnancom alebo zástupcom spoločnosti v rámci obchodného styku je  podľa zákona trestné.
Zamestnanci nesmú obchodným partnerom ponúkať žiadne výhody alebo zľavy ani dostávať také, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu objektívneho a férového obchodného rozhodnutia alebo by mohli vzbudiť takýto dojem. Podnikateľská skupina Forster výslovne zakazuje svojim zamestnancom akúkoľvek formu úplatkárstva bez ohľadu na jeho hodnotu alebo formu (hotovosť, vecné odmeny a pod.).
Ak sú zamestnanci podnikateľskej skupiny Forster vystavení pokusu o úplatkárstvo alebo ak existuje podozrenie na pokus o neprimerané ovplyvňovanie tretími stranami, musí sa okamžite kontaktovať príslušný nadriadený.

Darčeky, pohostenie

Podnikateľská skupina Forster zakazuje ponúkanie alebo prijímanie darov, pohostenia alebo iných finančných výhod, ak by tým mali byť neprípustným spôsobom ovplyvnené obchodné transakcie alebo ak by mohol vzniknúť len dojem takéhoto neprípustného ovplyvňovania.
V rámci úsilia podnikateľskej skupiny Forster o udržiavanie dobrých vzťahov s obchodnými partnermi môžu zamestnanci príležitostne prijať alebo ponúknuť drobné dary alebo pohostenie v max. hodnote 100 euro (napr. pozvanie na pracovný obed, ako aj obvyklé reklamné predmety, ako sú perá, kalendáre atď.), pokiaľ nemajú v úmysle neprípustným spôsobom ovplyvňovať obchodné rozhodnutia alebo nevzbudia tento dojem.
Dary vo forme hotovosti alebo iné podobné finančné dary (napr. šeky, bankové prevody atď.) však za žiadnych okolností nemožno prijímať ani ponúkať, aj keď ide iba o malé sumy.
Zásady uvedené v tejto časti sa vzťahujú aj na nadväzovanie obchodných vzťahov.

Férové pracovné podmienky

Všetci zamestnanci podnikateľskej skupiny Forster sa musia postarať o bezpečné a zdravé prostredie. Preto sa musia bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné predpisy a postupy.
Ako sociálne zodpovedný zamestnávateľ si podnikateľská skupina Forster svojich zamestnancov veľmi cení. Vyžaduje od svojich zamestnancov veľké nasadenie a na oplátku za to s nimi zdieľa obchodný úspech. Personálna politika prispieva k tomu, že každému zamestnancovi sa ponúka možnosť profesionálneho a osobného rozvoja. Podporujú sa otvorená výmena názorov, kritika a nápady.
Obchodné vedenie spoločnosti odsudzuje protiprávnu diskrimináciu alebo akékoľvek obťažovanie.

Zaobchádzanie s internými informáciami

Všetci zamestnanci podnikateľskej skupiny Forster sú povinní zabezpečiť rýchlu a bezproblémovú výmenu informácií v rámci spoločnosti. Informácie sa musia dotknutým úsekom zasielať v správnej a kompletnej forme, pokiaľ vo výnimočných prípadoch, najmä na základe povinnosti zachovávať mlčanlivosť, neexistujú nadradené záujmy. Relevantné znalosti sa nesmú nezákonne zadržiavať, falšovať alebo selektívne šíriť. Nečestné podávanie správ v rámci spoločnosti alebo externým organizáciám či osobám je prísne zakázané. Všetky ročné závierky a výročné správy, obchodné doklady a knihy podnikateľskej skupiny Forster musia výstižne prezentovať obchodné operácie a transakcie a musia byť v súlade so zákonnými požiadavkami, ako aj s účtovnými zásadami a internými účtovnými postupmi.

Zaobchádzanie s majetkom

Všetci zamestnanci podnikateľskej skupiny Forster sú zodpovední za správne a starostlivé zaobchádzanie s majetkom spoločnosti. Každý zamestnanec je povinný chrániť majetok spoločnosti proti strate, poškodeniu, zneužitiu, krádeži, sprenevere alebo zničeniu. Každý zamestnanec je povinný okamžite informovať svojho nadriadeného o akomkoľvek použití majetku, ktoré je v rozpore s vyššie uvedeným.

Zachovanie mlčanlivosti a ochrana údajov

Väčšina obchodných informácií podnikateľskej skupiny Forster je dôverná alebo zákonom chránená, takže existuje povinnosť zachovania mlčanlivosti. To neplatí, ak zverejnenie informácií bolo schválené spoločnosťou alebo je povinné zo zákona alebo na základe iných právnych predpisov. 
Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje najmä na duševné vlastníctvo. Patria sem obchodné tajomstvá, patenty, ochranné známky a autorské práva, ale aj obchodné a marketingové plány, návrhy, obchodné dokumenty, údaje o mzdách a všetky ďalšie nezverejnené finančné údaje a výkazy.
Z dôvodu hospodárskej súťaže si však aj zaobchádzanie s dôvernými informáciami vyžaduje mimoriadnu starostlivosť. Medzi dôverné informácie patria napríklad plány obchodného vedenia, zavádzanie nových výrobkov alebo výrobných metód, podnikateľské transakcie, obraty a ziskovosť podnikateľskej skupiny, významné zmluvy alebo obchodné vzťahy, finančné informácie alebo významné právne spory atď. Použitie významných neverejných informácií môže predstavovať porušenie zákona.
So všetkými osobnými informáciami o zamestnancoch, zákazníkoch, obchodných partneroch a dodávateľoch, ako aj o iných tretích stranách sa v podnikateľskej skupine Forster zaobchádza starostlivo a dôverne v súlade so zákonmi o ochrane údajov. Ochrana týchto informácií sa musí vykonávať s najväčšou starostlivosťou.

Implementácia a monitorovanie

Pravidlá, ktoré obsahuje tento kódex správania, tvoria základný prvok podnikovej kultúry podnikateľskej skupiny Forster. Je nevyhnutné dôsledné dodržiavanie týchto zásad. Každý zamestnanec nesie za to zodpovednosť.
Ak má zamestnanec požiadavky alebo sťažnosti týkajúce sa bodov uvedených v tomto kódexe správania alebo si je vedomý možného porušenia pravidiel správania uvedených v kódexe, mal by o tom okamžite informovať svojho nadriadeného. Môže to urobiť aj anonymne alebo dôverne. Ak zamestnanec nie je spokojný s objasnením, môže žiadosť alebo sťažnosť predložiť nielen svojmu nadriadenému, ale aj právnemu alebo personálnemu oddeleniu. Podnikateľská skupina Forster nepovoľuje žiadne represálie na základe podanej sťažnosti, ktoré boli predložené v dobrej viere podľa tohto kódexu správania.

Zodpovednosť

Pravidlá tohto kódexu správania sú povinní dodržiavať všetci zamestnanci a aj obchodné vedenie podnikateľskej skupiny Forster. Porušenia tohto kódexu správania budú mať následky. Vo vážnych prípadoch to môže viesť k vypovedaniu pracovného pomeru.

Waidhofen/Ybbs, Aktualizácia 08.06.2021

Kódex správania vo formáte PDF (PDF, 239 KB)

 

spät nahor