Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

Akustický rezonátor

FONOCON akustický rezonátor

Už mnohé desaťročia sa experimentuje v oblasti ohybu zvuku. Firma Forster s pomocou efektívnej kombinácie prvýkrát vyvinula na základe simulačných výpočtov a normalizovaných, experimentálnych štúdií jasné fyzikálne riešenie - FONOCON akustický rezonátor. Tento akusticky účinný nadstavbový prvok bol špeciálne optimalizovaný pre spektrum hluku železníc. Je použiteľný tak v existujúcich ako aj v novopostavených protihlukových stenách.

Akusticky účinný nadstavbový prvok, optimalizovaný pre spektrum hluku železníc.

S podporou vedeckých partnerov z oblasti akustiky je teraz konečne možné urobiť jednoznačné závery, pokiaľ ide o skutočnú účinnosť, a tieto tiež zahrnúť do príslušných európskych noriem. Akustický efekt je treba priradiť účinnosti rezonátora. Prvýkrát ho bolo možné konštruktívne, účinne a kompatibilne implementovať do systému zvukovej izolácie firmy Forster.

Výskumný a vývojový projekt

Základný koncept akustického nadstavbového prvku sa zakladá na λ/4-rezonátoroch. Tieto jednostranne uzatvorené rezonátory odstraňujú akustický tlak pri rezonančnej frekvencii na otvoroch jednotlivých rezonančných komôr v dôsledku deštruktívnej interferencie.

Pre optimalizáciu akustického rezonátora sa musia dĺžky jednotlivých rezonančných komôr prispôsobiť účelu použitia.

Odhad celkovej akustickej účinnosti vo vzdialenom poli.

Okrem optimalizácie ohybu zvuku sú užitočné najmenej dva ďalšie aspekty pre obmedzenie hluku. Na jednej strane vyčnievajúca hrana produktu (vo vzťahu k zvyšnej protihlukovej steny) a na druhej strane geometrická orientácia absorbčnej plochy. 

Kontaktný partner medzinárodný

Viktor Bèreš

konatel´

0902 702 464

v.beres@forster.sk

spät nahor